Webcamtest Leidinggeven (NL/E)

Met de Webcamtest is assessment van actieve sociale competenties online uit te voeren. Op www.webcamtest.nl vindt u nadere informatie over deze innovatieve methode.

In de Webcamtest test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een bepaalde rol in het werk, bijvoorbeeld die van leidinggevende of van adviseur, verkoper of account manager. SQ-tests gaan na of een kandidaat inzicht heeft in effectiviteit. De Webcamtest gaat na of de kandidaat dat inzicht gebruikt in daadwerkelijk expressief gedrag.

De online Webcamtest hebben we ontwikkeld en gelanceerd in 2005.

Voordelen van de Webcamtest ten opzichte van een assessment center zijn:

  • Geringere operationele kosten: de situaties hoeven slechts éénmaal door acteurs gespeeld te worden.
  • Grotere standaardisatie: elke kandidaat krijgt dezelfde situaties aangeboden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de metingen. Ook de beoordelingsinstructies zijn gestandaardiseerd.
  • Verhoogde flexibiliteit: assessoren hoeven niet ter plaatse aanwezig te zijn, maar kunnen achteraf het materiaal beoordelen.
  • Grotere variatiebreedte: er zijn meer soorten situaties in korte tijd af te beelden.

De Webcamtest Leidinggeven bestaat uit tien situaties en duurt ongeveer 45 minuten om te maken.

In deze test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij van vaardigheden in people management beheerst : het aanspreken van medewerkers op gedrag, het motiveren en coachen van medewerkers.
De situaties doen beroep op twee competenties die in onderzoek steeds als relevant worden gevonden:

  • Taakgericht leiderschap: De mate waarin een leidinggevende doelgericht is, taken verdeelt, instructies geeft, afspraken maakt, de voortgang bewaakt en zorgt voor goed gedefinieerde structuren en communicatiekanalen.
  • Persoonsgericht leiderschap: De mate waarin een leidinggevende zorg en respect heeft voor een medewerker, het welzijn van de medewerker in de gaten houdt en zijn of haar waardering en steun voor de medewerker uit.

De validiteit van de Webcamtest Leidinggeven is onderwerp geweest van onderzoek aan de EUR. De conclusie van dit onderzoek is dat deze test en ook de SQ-tests voor leidinggeven, voorspellende waarde hebben (ook incrementeel ten opzichte van cognitieve capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten) en dat deelnemers positief reageren op dit soort mediatests.

Zie http://www.t-station.nl/upload/files/samenvatting_onderzoek_validiteit_webcamtest.pdf (onderzoek van Marit Op de Beek waarvoor zij de David van Lennepprijs 2009 ontving)

en

http://www.vandermaesenkoch.nl/promotie-van-janneke-oostrom-eur-op-onderzoek-naar-webcamtest-op--417.html (dissertatieonderzoek van Janneke Oostrom).

 

 

 

» Terug naar Producten